از تاریخ تا تاریخ ساعت بروز رسانی توضیحات
1400/7/20 1400/7/21 از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر در نظر گرفتن فیلدهای راهنما ، پاسخ به سوالات پر تکرار ،سرویس افراد توان خواه
1400/7/22 1400/7/25 از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر Browserکاربر،اضافه کردن صفحات جدید